عکس روز...

 

من عکسو برعکس نکردما...

در خونه ما هم برعکس نشده!

دنیا هم چپه نشده ...

این آقا مهدی ترابی خودش برعکسه!

خب آروم بگیر،

من که گفتم نیائی پائین عکستو میذارم!

تقصیر خودته...

/ 2 نظر / 22 بازدید

[دست]

عکس قشنگیه