جواب دندان شکن...

سید رضى در کتاب فصول مى‏نویسد فضال بن حسن بن فضال کوفى از محلى گذشت که ابو حنیفه براى عده‏اى احکام فقهى و حدیث خود را مى‏گفت تا بنویسند.

فضال به دوست خود گفت به خدا سوگند از اینجا رد نخواهم شد مگر اینکه ابو حنیفه را شرمنده کنم دوست او در پاسخ گفت تو ابو حنیفه را مى‏شناسى و زبان آورى او را مى‏دانى؟ گفت این سخنان را رها کن مگر استدلال کافرى بر مؤمن تفوق و برترى پیدا خواهد کرد. در این هنگام نزدیک ابو حنیفه رفت و سلام کرد. ابو حنیفه و حاضران جواب سلام او را دادند.

گفت یا ابا حنیفه خدا رحمتت کند. من برادرى دارم که معتقد است بهترین مردم پس از پیامبر صلى الله علیه و آله، على بن ابى طالب است اما من مى‏گویم ابا بکر بهترین مردم و پس از او عمر بهترین فرد است، آیا نظر شما چیست؟

مدتى سر به زیر انداخت سپس سر برداشت و گفت در مقام و فخر آنها نسبت به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله همین بس که آن دو همبستر پیامبر در قبر او هستند چه دلیلى واضح‏تر از این مى‏خواهى؟ فضال گفت من این استدلال را براى او کردم.

گفت به خدا قسم اگر محل متعلق به پیامبر صلى الله علیه و آله است و آنها حقى در آن محل نداشته باشند به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله ظلم کرده‏اند که بدون حق آنجا دفن شده‏اند و اگر محل متعلق به آن دو بوده که به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله‏

 

بخشیده‏اند باز خطا کرده و کار خوبى نکرده‏اند که از بخشش خود برگشته‏اند و محلى را که بخشیده‏اند باز خود تصرف نموده‏اند.

ابو حنیفه ساعتى سر به زیر انداخت. آنگاه گفت نه مال شخصى پیامبر صلى الله علیه و آله بوده و نه مال آن دو ولى آن دو به مناسبت حق دخترانشان عایشه و حفصه استحقاق این دفن را پیدا کرده‏اند. فضال گفت این حرف را هم برایش گفتم او در جواب من گفت خودت مى‏دانى که پیامبر صلى الله علیه و آله وقتى از دنیا رفت نه زن داشت وقتى محاسبه مى‏کنیم به هر کدام از آن زنان 72/ 1 مى‏رسد و این یک نهم از یک هشتم به اندازه یک وجب در یک وجب مى‏شود، چگونه آن دو بیش از یک مقدار معلوم متصرف شده‏اند؟ ضمنا چه شد که حفصه و عایشه ارث از پیامبر صلى الله علیه و آله مى‏برند ولى فاطمه زهرا علیها السلام دخترش نباید ارث ببرد؟

ابو حنیفه فریاد زد مردم این مرد را دور کنید از من که او رافضى خبیث است.

/ 0 نظر / 22 بازدید